Əsas səhifə Saytın xəritəsi E-müraciət Qəbul Axtarış Əlaqə Linklər

    
        www.heydar-aliyev.org

    
               www.president.az

    
             www.azerbaijan.az

    
             www.courts.gov.az

    
        www.constcourt.gov.az

    
   www.supremecourt.gov.az

    
             www.justice.gov.az

    
                www.e-qanun.az


  Yeni:  

MƏQALƏLƏR


 • AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏ-HÜQUQ SİSTEMİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ MÜTƏRƏQQİ DÜNYA TƏCRÜBƏSİNƏ ƏSASLANIR
  06.02.2015


 • AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ DAVAMLI İNKİŞAF YOLUNDA
  ƏDLİYYƏ NAZİRİ, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ FİKRƏT MƏMMƏDOVUN MƏQALƏSİ
  21.11.2014


 • DÖVLƏT ORQANI VƏTƏNDAŞLARLA MÜNASİBƏTİNİ DƏQİQ VƏ AYDIN ŞƏKİLDƏ MÜƏYYƏN OLUNMUŞ QAYDALAR ƏSASINDA QURMALIDIR
  Azərbaycan qəzeti 05.12.2013


 • MƏHKƏMƏLƏRƏ ETİMAD ARTIR
  525-ci qəzet 18.10.2013


 • MƏHKƏMƏ SİSTEMİNDƏ ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI ÜZRƏ ƏSASLI
  TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR
  30.09.2013


 • ƏDLİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN MÜASİRLƏŞDİRİLMƏSİ GENİŞMİQYASLI HÜQUQİ İSLAHATLARIN
  TƏRKİB HİSSƏSİDİR
  ƏDLİYYƏ NAZİRİ, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ FİKRƏT MƏMMƏDOVUN MƏQALƏSİ
  “Azərbaycan” qəzeti, 22.11.2012


 • ƏDLİYYƏ SAHƏSİNDƏ İDARƏÇİLİK MEXANİZMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR
  “Xalq” qəzeti, 22.11.2012


 • QANUNUN ALİLİYİNƏ XİDMƏT EDƏN MÜTƏRƏQQİ İSLAHATLAR
  “Azərbaycan” qəzeti, 22.11.2012


 • HÜQUQİ İSLAHATLAR UĞURLU NƏTİCƏLƏR VERİR
  “Respublika” qəzeti, 22.11.2012


 • DEMOKRATİK TƏKAMÜLÜN CARÇISI - MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARI
  “Azərbaycan” qəzeti, 22.11.2012


 • ÖLKƏMİZDƏ FORMALAŞMIŞ MÜASİR PENİTENSİAR SİSTEM DAHA DA TƏKMİLLƏŞDİRİLİR VƏ İNKİŞAF ETDİRİLİR
  “Respublika” qəzeti, 21.11.2012


 • ŞANLI TARİXƏ MALİK AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ MÜASİR İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNDƏ
  “Respublika” qəzeti, 21.11.2012


 • UĞURLU HÜQUQİ İSLAHAT VƏ YÜKSƏLİŞ YOLLARINDA
  “Xalq” qəzeti, 21.11.2012


 • СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ АЗЕРБАЙДЖАНА УЖЕ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ, НО МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ.
  13.01.2012-АзерТАдж


 • AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ MÜASİR TEXNOLOGİYALAR TƏTBİQ EDİLMƏKLƏ İNKİŞAF EDİR
  “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ, 22.11.2011


 • RETROSPEKTİV BAXIŞ - ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNİN SƏVİYYƏSİ MÜASİR ZAMANLA AYAQLAŞIRMI?!, 22.11.2011


 • HÜQUQ SİSTEMİMİZ MÜSTƏQİLLİYİMİZLƏ BƏRABƏR İNKİŞAF EDİR, 18.10.2011


 • İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARININ ETİBARLI TƏMİNATINA YÖNƏLMİŞ MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARI
  “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ, 21.12.2010


 • AZƏRBAYCANIN MƏHKƏMƏ SİSTEMİ YENİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏSİNƏ QƏDƏM QOYUR
  “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ, 21.12.2010


 • VƏTƏNDAŞ MƏNAFEYİNƏ XİDMƏT EDƏN MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARI
  “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ, 17.12.2010


 • MƏHKƏMƏ-HÜQUQ SİSTEMİNDƏ MÜTƏRƏQQİ İSLAHATLARIN TƏMİNATÇISI
  “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ, 17.09.2010


 • СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ
  СУДОВ - ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
  www.zerkalo.az 04 sentyabr 2010-cu il


 • "ŞƏFFAFLIQ AZƏRBAYCAN" İCTIMAİ BİRLİYİNİN HESABATINDAKI
  İRADLAR BİRMƏNALI QARŞILANMIR
  Trend, 19 may 2010-cu il


 • ÖZLƏRİNİ "TANINMIŞ HÜQUQŞÜNAS" ADLANDIRANLARIN NÖVBƏTİ MEDİA ŞOUSU
  525-ci qəzet, 07 aprel 2010-cu il


 • "MÜASİRLƏŞƏN AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ ƏSASLI İSLAHATLAR DÖVRÜNÜ YAŞAYIR"
  ƏDLİYYƏ NAZİRİ, MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ SƏDRİ FİKRƏT MƏMMƏDOVUN MƏQALƏSİ
  22 noyabr 2009-cu il


 • İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN TƏCRÜBƏSİNDƏ SƏMƏRƏLİ HÜQUQİ MÜDAFİƏ VASİTƏLƏRİ HÜQUQU - 15 may 2008-ci il


 • İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN PRESEDENT HÜQUQU MƏHKƏMƏ SİSTEMİMİZDƏ UĞURLA TƏTBİQ EDİLİR - "Xalq" qəzeti, 14 aprel 2008-ci il


 • İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ VƏ MİLLİ ƏDLİYYƏ - Qanunçuluq 4, 2007-ci il


 • CİNAYƏT PROSESİNDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏRİN MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ ÖYRƏNİLİR - Qanunçuluq 2, 2007-ci il


 • AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ İLƏ SIX ƏMƏKDAŞLIQ, AZƏRBAYCANDA MƏHKƏMƏ-HÜQUQ İSLAHATLARININ SƏMƏRƏSİNİ ARTIRIR - Xalq Qəzeti, 22 aprel 2007-ci il
 •    © 2005-2010, Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası
  Ünvan: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç., 540-cı məhəllə, AZ1073, Azərbaycan
  Telefon: (00994 12) 510-21-62 (Faks)
  www.jlc.gov.az